ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส.พิจารณาการเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าที่ให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ

ทส.พิจารณาการเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าที่ให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ

ทส.พิจารณาการเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าที่ให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ 

วันนี้ (30 มิถุนายน 2565) เวลา 09.30 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้ นายจงคล้าย วรพงศธร รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ ครั้งที่ 5/2565 ร่วมกับคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิ ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุม ชั้น 16 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดยที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบการขออนุญาตเข้าทําประโยชน์ในเขตป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ (ป่าไม้ถาวร) ป่าคลองชีเหล้า - คลองท่าจีน เพื่อจัดที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ชุมชนประชาอุดม หมู่ที่ 1 และชุมชนโหนทรายทอง หมู่ที่ 3 ท้องที่ตําบลรัษฎา อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต กำหนดระยะเวลา 30 ปี ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทําประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ.2558 ข้อ 5(4) 

นอกจากนี้ ยังได้เห็นชอบในหลักการที่องค์การบริหารส่วนตําบลวังโบสถ์ ขออนุญาตเข้าทําประโยชน์ในเขตป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ ป่าหมายเลข 10 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2509 เพื่อขุดเจาะบาดาล ใช้เป็นแหล่งน้ำดับไฟป่าในช่วงฤดูแล้ง ท้องที่ตําบลวังโบสถ์ อําเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยให้ไปสำรวจพื้นที่ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพิ่มเติม ในการกำหนดขอบเขตการวางท่อไม่ให้กระทบพื้นที่สิ่งปลูกสร้างบ้านของประชาชน ตลอดจนเห็นชอบให้กรมชลประทานเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติป่าภูเวียง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2506 เพื่อศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการและสำรวจด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้ ท้องที่ตำบลเมืองเก่าพัฒนา และตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น

แกลเลอรี่