ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ที่ปรึกษา รมว.ทส. ผนึกกำลังชุมชนชายฝั่ง และ อสทล. สร้างแนวร่วมอนุรักษ์ทะเลไทย

ที่ปรึกษา รมว.ทส. ผนึกกำลังชุมชนชายฝั่ง และ อสทล. สร้างแนวร่วมอนุรักษ์ทะเลไทย


ที่ปรึกษา รมว.ทส. ผนึกกำลังชุมชนชายฝั่ง และ อสทล. สร้างแนวร่วมอนุรักษ์ทะเลไทย

วันนี้ (29 มิถุนายน 2565) เวลา 09.30 น. ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ที่ปรึกษา รมว.ทส.) เป็นประธานเปิดการประชุมความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของชุมชนชายฝั่ง และอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 2 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงฯ นายก อบต.แหลมผักเบี้ย และผู้นำชุมชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ร่วมพิธีเปิด ณ อบต.แหลมผักเบี้ย ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ที่ปรึกษา รมว.ทส. เปิดเผยว่า หน้าที่ของอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีจิตอาสา มีใจรักทรัพยากรธรรมชาติอย่างแท้จริง สมัครเข้ามาเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล หรือ อสทล. ซึ่งมีหน้าที่ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือการปฏิบัติงานราชการกับพนักงานเจ้าหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในท้องถิ่น อีกทั้งช่วยสร้างความตระหนักให้ภาคประชาชนรับรู้สภาพปัญหาด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของท้องถิ่น รวมถึงการกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ปกป้อง รักษา ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่หรือในชุมชนของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ตลอดจนเป็นกำลังสำคัญที่ทำงานร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนอื่น ๆ ในการช่วยประชาสัมพันธ์ รับแจ้งข่าวสาร และเบาะแสการกระทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หรือเป็นภัยร้ายแรงต่อประเทศชาติอีกด้วย

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีส่วนผลักดันให้ปัญหาขยะทะเลเป็นวาระแห่งชาติ โดยมีความพยายามใช้มาตรการทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ เช่น การผลักดันการทดลองเก็บค่าใช้ถุงพลาสติก การออกมาตรการลดปริมาณขยะที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย การวิจัยและสำรวจข้อมูลขยะทะเล การจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลขยะทะเล การสนับสนุนโครงการอาสาสมัครเก็บขยะใต้ทะเล ควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นทาง คือ การไม่สร้างขยะใหม่เพิ่ม การลดการผลิตขยะต้นทางแทนการสร้างเตาเผาหรือบ่อฝังกลบกำจัดขยะ ตลอดจนแก้ไขปัญหาในเชิงรุก ด้วยการส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ให้กับชุมชนชายฝั่งทั่วประเทศ ในการคัดแยกขยะอย่างถูกต้องและปลอดภัย ควบคู่ไปกับการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถังขยะและการจัดหาแหล่งทิ้งขยะที่ถูกสุขลักษณะ เป็นต้น

แกลเลอรี่