ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. พิจารณาเข้ม การใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เน้นประโยชน์สูงสุดกับประชาชน

ทส. พิจารณาเข้ม การใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เน้นประโยชน์สูงสุดกับประชาชน

ทส. พิจารณาเข้ม การใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เน้นประโยชน์สูงสุดกับประชาชน

วันนี้ (29 มิถุนายน 2565) เวลา 09.30 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) มอบหมายให้นายจงคล้าย วรพงศธร รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2565 เพื่อพิจารณาการขอใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 18 คำขอ ร่วมกับคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีกรมป่าไม้ เป็นฝ่ายเลขานุการ ณ ห้องประชุม ชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผ่านระบบ Video Conference 

โดยที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบการขออนุญาตของจังหวัดภูเก็ตในการเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในพื้นที่ป่าชายเลนในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองบางชีเหล้า-คลองท่าจีน และป่าคลองม่วงกลวง เพื่อจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) จำนวน 1 คำขอ ท้องที่ ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ตลอดจนพิจารณาคำขออนุญาตเพื่อพิจารณาทั่วไป จำนวน 17 คำขอ อาทิ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ขอใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าพุยางและป่าพุสามซ้อน เพื่อโครงการก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ จอมบึง - บางสะพาน 2 (วงจรที่ 3 และวงจรที่ 4) ท้องที่ตำบลทุ่งหลวง และตำบลห้วยยางโทน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี กรมชลประทาน ขอใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ เพื่อก่อสร้างอาคารบังคับน้ำบ้านลำตะเคียน หมู่ที่ 4 ท้องที่ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เป็นต้น ซึ่งได้เน้นย้ำนโยบายของ ปกท.ทส. โดยให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ดูแล บำรุงรักษา ฟื้นฟูป่าในพื้นที่ และคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้รับทราบผลการทบทวนและติดตามผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ผลการสรุปสถานะคำขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ จากฐานข้อมูลการอนุญาต ผลการดำเนินงานโครงการจัดที่ดินทำกินของรัฐบาล การรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 การติดตามหนังสือยืนยันจากสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส่วนกลาง) กรณี พื้นที่ส่งมอบให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และไม่ได้กันคืนกลับกรมป่าไม้ ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2565 ที่ออกตามความในมาตรา 13/1 มาตรา 16 และมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตลอดจนรับทราบการขอทบทวนมติคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 และครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 รวมทั้งรายงานความคืบหน้าโครงการธรรมจักรสีเขียว

แกลเลอรี่