ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ที่ปรึกษา รมว.ทส. ถกปัญหาแนวเขตอุทยานฯ พร้อมพัฒนาแหล่งน้ำให้ชาวหนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี

ที่ปรึกษา รมว.ทส. ถกปัญหาแนวเขตอุทยานฯ พร้อมพัฒนาแหล่งน้ำให้ชาวหนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี

ที่ปรึกษา รมว.ทส. ถกปัญหาแนวเขตอุทยานฯ พร้อมพัฒนาแหล่งน้ำให้ชาวหนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี

วันนี้ (24 มิถุนายน 2565) เวลา 09.30 น. ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ที่ปรึกษา รมว.ทส.) เป็นประธานเปิดโครงการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) สัญจร ครั้งที่ 5 พร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี โดยภายในงานมีผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกเครือข่าย ทสม.อำเภอหนองหญ้าปล้อง และประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน

ที่ปรึกษา รมว.ทส. กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ได้นิ่งนอนใจในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของราษฎรในพื้นที่ เพราะถือว่าเป็นหน้าที่ที่สำคัญเร่งด่วน โดยจะดำเนินการแก้ไขปัญหาการทับซ้อนของแนวเขตอุทยานฯ กับพื้นที่ทำกินของราษฎร รวมทั้งดำเนินการแก้ปัญหาแหล่งน้ำไม่เพียงพอ โดยสั่งการให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลและกรมทรัพยากรน้ำ ประสานความร่วมมือกับผู้นำชุมชนสำรวจความเป็นไปได้ในการเพิ่มแหล่งน้ำให้กับราษฎรในหมู่บ้านที่ขาดแคลนแหล่งน้ำ

ทั้งนี้ ที่ปรึกษา รมว.ทส. ได้ขอบคุณและให้กำลังใจเครือข่าย ทสม. ที่ได้อุทิศตนและเสียสละในการร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ อีกทั้งขอให้เครือข่าย ทสม. เป็นแกนนำกำลังสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้ชุมชนลดและเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว และหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทดแทน เพื่อเป็นการรณรงค์สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหาให้เกิดความต่อเนื่องและเห็นผลเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน

แกลเลอรี่