ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

สมัครสมาชิก

รายละเอียดและเงื่อนไขการสมัคร
แบบฟอร์มการสมัคร
ลงทะเบียนการสมัครสมาชิก
ยืนยันการสมัครสมาชิก

รายละเอียดและเงื่อนไขการสมัคร

ผู้ขอสมัครสมาชิกซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้สมัคร" และ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" กรุณาอ่านข้อตกลงด้านล่างนี้โดยละเอียด เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ ในการเป็นสมาชิกของท่าน

1. การสมัครสมาชิก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

2. ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลของตนเองที่เป็นจริง ให้ครบถ้วนและถูกต้อง ไม่หยาบคายหรือส่อไปในทางลามกอนาจาร และไม่พาดพิงสอดคล้อง กับสถาบันพระมหากษัตริย์

3. ผู้ใดแอบอ้าง หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้างสมัครสมาชิก เพื่อให้ได้สิทธิมาซึ่งการ เป็นสมาชิก ถือเป็นความผิด ต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้

4. ผู้สมัครยินยอมให้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว และหรือ ข้อมูลอื่นใด ที่ผู้สมัครระบุในการสมัครสมาชิก ซึ่งหาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบพบว่า ข้อมูลที่ท่านให้ไม่ชัดเจนและหรือเป็นเท็จ ทาง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีสิทธิในการยกเลิกสมาชิกของผู้สมัครได้

5. ในการใช้งานระบบสมาชิกและเว็บไซต์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้สมัครต้องปฏิบัติตามระเบียบที่ทาง กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งขึ้นมาอย่างเคร่งครัด

6. ข้อมูลของผู้สมัครจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ทาง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านก่อนได้รับอนุญาต เพื่อประโยชน์ทางการค้า หรือประโยชน์ในด้านอื่นๆ ทั้งสิ้น นอกจากจะได้รับหมายศาล หรือ หนังสือทางราชการ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7. เมื่อเป็นสมาชิกแล้วผู้สมัครจะได้รับข่าวสารประชาสัมพันธ์ของ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากทาง e-mail และหรือ SMS และหรือสื่ออื่นๆ ที่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เห็นสมควร ทั้งนี้ทาง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ทำการ ตรวจจับ Virus ก่อนการส่ง e-mail ข่าวสารไปยังท่านทุกครั้ง ดังนั้นถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเกิดผิดปกติอันเนื่องมากจากติด Virus หรือ Spam mail ทาง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

8. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกความเป็นสมาชิกได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้า

9. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอสงวนสิทธิ์ในการหยุดให้บริการระบบสมาชิก เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิก ทราบล่วงหน้า ข้าพเจ้าผู้สมัครได้อ่านเงื่อนไขการสมัครสมาชิกแล้ว และยินยอมให้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบข้อมูล ส่วนตัว และ หรือ ข้อมูลอื่นใดที่ผู้สมัครระบุในการสมัครสมาชิก ถ้าผู้สมัครตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงดังกล่าว รวมทั้งข้อตกลงและเงื่อนไขอื่นๆ ที่ทาง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เห็นสมควร แต่ถ้าไม่ตกลงกรุณากด "ไม่ยอมรับ" เพื่อกลับไปหน้าหลัก ขอขอบพระคุณ