Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

15

ก.พ.61

แถลงข่าวประจำสัปดาห์ ทส.
วันที่: 15 ก.พ. 61
สถานที่: ห้องประชุม 301 ชั้น 3 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กองสื่อสารและการมีส่วนร่วม

แถลงข่าวประจำสัปดาห์ ทส.

แถลงข่าวประจำสัปดาห์ ทส.

ทบ. เป็นเจ้าภาพแถลงข่าวประจำสัปดาห์ ทส. ประเด็นเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

กิจกรรมอื่น ๆ