Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

05

ก.พ.61

โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านน้ำบาดาลและเครือข่ายเพื่อการบริหารจัดการน้ำบาดาลอย่างยั่งยืนเป็นรายแอ่ง
วันที่: 5 ก.พ. 61
สถานที่: ห้องประชุมสวนสุภัทราแลนด์ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล

โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านน้ำบาดาลและเครือข่ายเพื่อการบริหารจัดการน้ำบาดาลอย่างยั่งยืนเป็นรายแอ่ง

โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านน้ำบาดาลและเครือข่ายเพื่อการบริหารจัดการน้ำบาดาลอย่างยั่งยืนเป็นรายแอ่ง

จัดสนทนากลุ่ม การสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล (เครือข่ายผู้ใช้น้ำบาดาลและช่างเจาะ)

กิจกรรมอื่น ๆ