Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

12

ก.พ.61

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การปลูกป่านิเวศ"
วันที่: 12 ก.พ. 61 - 15 ก.พ. 61
สถานที่: จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มวิชาการและประสานการมีส่วนร่วม สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การปลูกป่านิเวศ"

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การปลูกป่านิเวศ"
ประชุม/ปลูกป่า
กลุ่มเป้าหมาย
อบต. ชุมชน

กิจกรรมอื่น ๆ