ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

20

ก.ค.65

งานประกาศเกียรติคุณ ตราสัญลักษณ์ G - Green ระดับประเทศ
วันที่: 20 ก.ค. 65
สถานที่: ณ ห้องอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โทร.0-2298-5652 ต่อ 1661

งานประกาศเกียรติคุณ ตราสัญลักษณ์ G - Green ระดับประเทศ

งานประกาศเกียรติคุณ ตราสัญลักษณ์ G - Green ระดับประเทศ

มอบรางวัล

กิจกรรมอื่น ๆ