ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

15

ก.ค.65

การศึกษาอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับ นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 (ปธส. 9) - สารนิพนธ์
วันที่: 15 ก.ค. 65
สถานที่: ออนไลน์ ณ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม ต. คลองห้า อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มพัฒนาและบริการวิชาการ/กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้านสิ่งแวดล้อม โทร. 0-2577-7084-5

การศึกษาอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับ นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 (ปธส. 9) - สารนิพนธ์

การศึกษาอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับ นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 (ปธส. 9) - สารนิพนธ์

ศึกษาอบรม

กิจกรรมอื่น ๆ