ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

01

ก.ค.65

การนำเสนอผลงานโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2565
วันที่: 1 ก.ค. 65
สถานที่: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มสื่อสิ่งแวดล้อมและกิจการพิเศษ กองส่งเสริมและเผยแพร่ โทร. 0 2๒๙๘ ๕๖๐๘ ต่อ 1293

การนำเสนอผลงานโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2565

การนำเสนอผลงานโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2565

นำเสนอผลงานโครงการชุมชนปลอดขยะ กลุ่ม M

กิจกรรมอื่น ๆ