ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

14

ธ.ค.63

การฝึกอบรม หลักสูตร “เสริมสร้างความรู้ด้านการเจาะและพัฒนา น้ำบาดาลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
วันที่: 14 ธ.ค. 63 - 15 ธ.ค. 63
สถานที่: อุทยานแห่งชาติเอราวัณ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: สำนักบริหารกลาง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

การฝึกอบรม หลักสูตร “เสริมสร้างความรู้ด้านการเจาะและพัฒนา น้ำบาดาลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

การฝึกอบรม หลักสูตร “เสริมสร้างความรู้ด้านการเจาะและพัฒนา น้ำบาดาลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

จัดการฝึกอบรมสร้างความรู้ด้านการเจาะและพัฒนาน้ำบาดาล สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถปฏิบัติงานพัฒนาน้ำบาดาลได้มาตรฐาน และถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล ตลอดนจนสามารถควบคุมงานและตรวจการจ้างได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

กิจกรรมอื่น ๆ