ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

16

พ.ย.63

โครงการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกันหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 27
วันที่: 16 พ.ย. 63 - 1 ธ.ค. 63
สถานที่: กรุงเทพมหานคร จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกันหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 27

โครงการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกันหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 27

ให้ข้าราชการที่อยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ราชการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกันหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 27
1. อบรมออนไลน์ : ระหว่างวันที่่ 16-18 พฤศจิกายน 2563
2. บรรยาย ฝึกปฏิบัติ ศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ กรุงเทพมหานคร จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง : ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://hrdi.mnre.go.th/th/news/detail/72784

กิจกรรมอื่น ๆ