ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ข้าราชการพลเรือน

ข้าราชการพลเรือน

ผู้บริหารระดับสูง

 

นายจตุพร บุรุษพัฒน์

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2278 8543
อีเมล : jatuporn.b@mnre.go.th

 

นางอรนุช หล่อเพ็ญศรี

รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรน้ำในแผ่นดิน
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2278 8553
อีเมล : oranuj.mnre@gmail.com

นายจงคล้าย วรพงศธร

รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติ
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2278 8559
อีเมล : chongklai_w@hotmail.com

นายธัญญา เนติธรรมกุล

รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2278 8562
อีเมล : thanya.officer@gmail.com

นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี

รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2278 8546
อีเมล : pinsak@gmail.com

นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์

หัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2265 6245
อีเมล :v ongsuwat.por@gmail.com

นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ

ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2265 6175
อีเมล : thalearngsak.p@gmail.com

นายมนตรี เหลืองอิงคะสุต

ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2278 8661
อีเมล : montri.mnre@gmail.com

นายจิระศักดิ์ ชูความดี

ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2278 8567
อีเมล : inspectiondivision.3@gmail.com

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล

ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2278 8660
อีเมล : somsak.mnre@gmail.com

นายกุศล โชติรัตน์

ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2278 8572
อีเมล : kuson.c@mnre.go.th

นายพิชิต สมบัติมาก

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2265 6309
อีเมล : pichit.s@mnre.go.th

นางชญานันท์ ภักดีจิตต์

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2265 6334
อีเมล : jinya_l@hotmail.com

นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2265 6505
อีเมล : phirun@onep.go.th

นายอรรถพล เจริญชันษา

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2298 2121
อีเมล : athapol.c@pcd.go.th

นายเฉลิมชัย ปาปะทา

อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2278 8400 ต่อ 1802
อีเมล : lerm47@hotmail.com

นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2561 0777 ต่อ 1901
อีเมล : rutrutchada@windowslive.com

นายสุรชัย อจลบุญ

อธิบดีกรมป่าไม้
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2561 4292 - 3
ต่อ 5173, 5199
อีเมล : surachai29p@hotmail.com

นายโสภณ ทองดี

อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2141 1234
อีเมล : chukamnerd@gmail.com

นายพงศ์บุณย์ ปองทอง

อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2621 9501
อีเมล : dpspongboon@gmail.com

นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2271 6000 ต่อ 6111
อีเมล : bhadol.t@dwr.mail.go.th

นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2666 7111
อีเมล : sakda.v@dgr.mail.co.th

นายสุกิจ จันทร์ทอง

รองผู้อำนวยการ รักษาการ
ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2282 3243 - 7 ต่อ 200
อีเมล : sukit.j@northfio.com

นายอรรถพร ศรีเหรัญ

ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2587 0050 - 61 ต่อ 116
อีเมล : attazoo@gmail.com

นายพรชัย หาญยืนยงสกุล

กรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ รักษาการ
ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5384 1222
อีเมล :

นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์

ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2141 9805
อีเมล : kiatchai@tgo.or.th

นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2141 7800
อีเมล : suwanna@bedo.or.th