ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ข้าราชการประจำ

ข้าราชการประจำ

ผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายจตุพร บุรุษพัฒน์
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรน้ำในแผ่นดิน

นายพงศ์บุณย์ ปองทอง
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติ

 

นางอัษฎาพร ไกรพานนท์
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสิ่งแวดล้อม

นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 

 

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์
หัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายเฉลิมชัย ปาปะทา
ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์
ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายจงคล้าย วรพงศธร
ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี
ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นางอรนุช หล่อเพ็ญศรี
ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตำแหน่งว่าง
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นางรวีวรรณ ภูริเดช
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายอรรถพล เจริญชันษา
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
 

นายสุรชัย อจลบุญ
อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 

นายธัญญา เนติธรรมกุล
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
 

นายอดิศร นุชดำรงค์
อธิบดีกรมป่าไม้
 

นายโสภณ ทองดี
อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 

นายสมหมาย เตชวาล
อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
 

นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
 

นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 

นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์
ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
 

ตำแหน่งว่าง
ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์
 

นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม
ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์
 

นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์
ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

ตำแหน่งว่าง
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)