ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

นโยบายธรรมาภิบาลข้อมูล

นโยบายธรรมาภิบาลข้อมูล

          ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ เป็นการกำหนดสิทธิในการตัดสินใจและความรับผิดชอบ ในการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการจัดทำ การใช้งาน และการบริหารจัดการข้อมูล รวมถึงกระบวนการที่กำหนดบทบาท นโยบาย และมาตรฐานที่ช่วยสนับสนุนให้การดำเนินงานเกี่ยวกับข้อมูลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลให้หน่วยงานสามารถบรรลุเป้าหมายได้

          กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ให้ความสำคัญกับการจัดทำนโยบายธรรมาภิบาลข้อมูลและบริหารจัดการข้อมูล ให้มีความสอดคล้องกับภารกิจของ ทส. ครอบคลุม โครงสร้างธรรมาภิบาลข้อมูล บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูง สานัก กอง และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สป.ทส.) มีนโยบายและแนวปฏิบัติ ธรรมาภิบาลข้อมูลและบริหารจัดการข้อมูลอย่างเหมาะสมเพียงพอสอดคล้องกับภารกิจของ สป.ทส.

          นโยบายธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Policy) ประกอบด้วย 6 หัวข้อหลัก ได้แก่ 1) นโยบายธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Policy) 2) นโยบายคุณภาพข้อมูล (Data Quality Policy) 3) นโยบายการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล (Data Integration and Exchange Policy) 4) มาตรฐานการจัดชั้นความลับข้อมูล (Data Classification Standard) 5) นโยบายความมั่นคงปลอดภัยและความเป็นส่วนบุคคลของข้อมูล (Data Security and Privacy Policy) และ 6) นโยบายการเปิดเผยข้อมูล (Open Data Policy)

เอกสารแนบ

นโยบายธรรมาภิบาลข้อมูลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ขนาดไฟล์:0.24 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 363 ครั้ง

นโยบายและแนวปฏิบัติธรรมาภิบาลข้อมูลสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ขนาดไฟล์:1.35 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 181 ครั้ง