ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ด้านการป้องกันทุจริต

ด้านการป้องกันทุจริต

 
1. การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
1.1 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ข้อ หัวข้อ เชื่อมโยงข้อมูล
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร นโยบายไม่รับของขวัญ(NO Gift Policy)
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
1.2 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ หัวข้อ เชื่อมโยงข้อมูล
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต รายงานผลการประเมินความเสี่ยง
 
1.3 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อ หัวข้อ เชื่อมโยงข้อมูล
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
1.4 แผนป้องกันการทุจริต
ข้อ หัวข้อ เชื่อมโยงข้อมูล
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน รายงานผลตามแผนป้องกันการทุจริต
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รายงานผลการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
 
 
2. มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 
2.1 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ข้อ หัวข้อ เชื่อมโยงข้อมูล
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน